ALLA KVINNORS HUS blir
en fristående jour och har begärt utträde ur Unizon

Efter en längre tids diskussion har styrelsen för Alla Kvinnors Hus landat i att det bästa för vår förening är att återgå till att vara en fristående kvinnojour utan medlemskap i någon paraplyorganisation. 

När Alla Kvinnors Hus bildades fanns av naturliga skäl ingen paraplyorganisation då vi var landets första kvinnojour. När det senare bildades jourer runt om i landet uppstod behov av att samordna sig och då bildades ROKS där Alla Kvinnors Hus blev medlem. I mitten av 90-talet lämnade några av dessa kvinnojourer ROKS och bildade SKR (numera Unizon). Idag har Unizon 80 kvinnojourer, ROKS 54 och ett 30-tal jourer är fristående. Nu återgår Alla Kvinnors Hus till att vara en fristående kvinnojour.

Under de 40 år som Alla Kvinnors Hus har funnits har mycket skett. Våra hjälpsökande möts idag av utbildad anställd personal. Vi har samtalsstöd, gruppsamtal, juriststöd och skyddat boende, och dessutom skola och förskola till de barn som bor i vårt skyddade boende. Samtliga av våra volontärer genomgår Alla Kvinnors Hus volontärutbildning så att vi kan säkerställa kvalité i hela vår verksamhet. Utöver detta säljer vi utbildningar om våld och bemötande till socialtjänst, polis och andra som efterfrågar. Vi tar också ansvar för att sprida kunskap vidare till mindre jourer som vill ta del och söker stöd hos oss. Vi upplever idag att denna samordning sker enklare jourer emellan på lokal nivå.

Omvärlden har också förändrats. De kommuner som placerar i vårt skyddade boende ställer högre krav och de hjälpsökande har mer komplex problematik. Vi tycker oss se att situationen är mer akut i och runt Stockholm. Alla Kvinnors Hus kommer nära följa och ta en större del i utvecklingen. Både för att fortsätta ge skydd och stöd till våldsutsatta, men också för att tillsammans med andra jourer i vårt upptagningsområde kunna säkerställa den unika kompetens som finns hos föreningsdrivna kvinnojourer.

Det stöd en paraplyorganisation skulle kunna ge i form av omvärldsanalys, utbildning och strategiskt stöd ser inte Alla Kvinnors Hus att vi får idag. Genom att vara en fristående kvinnojour kan Alla Kvinnor Hus ta en mer framskjutande plats både i kvinnojoursrörelsens utveckling och i opinionsbildningen för ett samhälle fritt från våld.

Därför har styrelsen för Alla Kvinnors Hus beslutat:

  •  Att Alla Kvinnors Hus avslutar sitt medlemskap i Unizon.
  •  Att Alla Kvinnors Hus tar initiativ till ett djupare samarbete med andra kvinnojourer i Stockholms län.

Stockholm 2020-03-23
Styrelsen Alla Kvinnors Hus