Organisation
 

Alla Kvinnors Hus högsta beslutande organ är årsmötet då våra 500 medlemmar väljer styrelseledamöterna. Posten som ordförande väljs på
ett år i taget. Av övriga ledamöter i styrelsen väljs hälften växelvis vartannat år.
 

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ och leder föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt fyra till åtta övriga ledamöter.
 

Den dagliga verksamheten är personalens ansvar under ledning av verksamhetschefen.