organisation.

Alla Kvinnors Hus högsta beslutande organ är årsmötet då våra 500 medlemmar väljer styrelseledamöterna.
Posten som ordförande väljs på
 ett år i taget. Av övriga ledamöter i styrelsen väljs hälften växelvis vartannat år.

 

Styrelsen är föreningens högsta organ och består av ordförande, vice ordförande, kassör samt fyra till åtta
övriga ledamöter.

 

Den dagliga verksamheten är personalens ansvar under ledning av verksamhetschefen.