Nyhet

 

2012-09-12

Brottsförebyggande rådet förstärks

 

Regeringen förslår att ge förstärkta resurser till Brottsförebygganderådet (Brå) som en del i arbetet med att utveckla rättsväsendet. Tanken är att Brås roll som kunskapscentrum för rättsväsendet ska förbättras.

 

Myndigheternainom rättsväsendet ska arbeta effektiv, men rapporteringar om bland annat långa handläggningstider är vanligt. För att få bukt på detta planerar regeringen att stärka kunskaper om arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Det kommer också bli lättare att ge brottsoffer bättre skydd och bemötande vid deras deltagande i rättsprocesser. Brottsförebyggande rådet tittar också på hur brottsutredningsarbetet kan utvecklas och hur man bäst förebygger återfall i brott kan.

 

Ett steg som redan påbörjat är rättsväsendemyndigheternas IT-stöd. IT-system ska sammankopplas så att information kan skickas elektroniskt direkt mellan myndigheterna.

 

Ett återkommande problem för brottsoffer av våld i nära relationer är att flera rättsprocesser pågår parallellt, så som rättegång i brottmålet, vårdnadstvist och bodelning, men det saknas samarbete mellan involverade parter i de olika processerna. Det gör att skyddsbehovet av brottsoffret sällan eller aldrig ser till helheten. Ett sammankopplat IT-system kan underlätta för myndigheter att just inhämta information ifrån varandra och få en bredare bild av brottsoffrens situation. Frågan om vad för ansvar som åligger myndigheterna att agera på detta sätt återstår dock.